Zásady ochrany osobných údajov a GDPR

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú informáciou pre vás o tom, ako na portáli Covybrat.sk (ďalej len Web) spracovávame osobné údaje a aká máte v tejto oblasti práva.

Správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) je Jana Uvízlová, IČO: 06733280, sídliaca v Jedovnice, Jiráskova 458, Česká Republika a spracováva nižšie popísané osobné údaje.

Osobné údaje

Spracovanie osobných údajov pri bežnom prechádzaní stránok je vykonávané Správcom. Osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia pre jednotlivé typy aktivít na Webe:

Komentáre

Pokiaľ na webe zanecháte komentár, alebo dotaz, potom Správca spracováva tieto osobné údaje:

 1. Meno a priezvisko – spracovávané za účelom identifikácie autora komentára a napr. oslovenie v prípadné odpovede a za účelom vloženie komentára.
 2. E-mailová adresa – spracovávaná za účelom identifikácie autora komentára a odoslanie odpovedi a notifikácie o tom, že na komentár niekto reagoval. E-mailová adresa nie je nikdy zverejnená verejne na webe.
 3. Obsah komentára – spracovávané za účelom vloženie komentára.
 4. IP adresu a User-agent prehliadača – spracovávané za účelom ochrany Webu Správca pred kybernetickými útokmi a spamom.

Osobné údaje sú spracované po dobu 20 rokov. Táto dlhšia doba je dôležitá preto, že komentáre pod články sú často relevantné aj dlho potom, čo bol komentár odoslaný a chceme ľuďom preto komentáre zachovať čo najdlhšie.

Ak už sa spracovanie osobných údajov nesúhlasíte – máte právo kedykoľvek vziať súhlas späť a požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov – viď nižšie.

Spracovanie osobné údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje pre neho ale môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. poskytovateľ webového hostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708. Vzor spracovateľskej zmluvy k nahliadnutiu.

Emailing / Newslettery

Na účely zasielania newsletterov bude Správca spracovávať vašu e-mailovú adresu. Spracovanie začne vaším súhlasom, ktorý udelíte pri svojej dobrovoľnej registrácii do e-mailingu.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre rozosielanie tzv. newsletteru priamo spojeného s Webom. Správca pre tieto účely spracováva tieto osobné údaje:

 1. Meno a priezvisko – spracovávané za účelom identifikácie žiadateľa o newsletter a napr. oslovenie.
 2. E-mailová adresa – spracovávaná za účelom odoslania newsletteru.

Súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov a to za účelom zasielania obchodných oznámení Správcom týkajúcich sa Webu.

Ak už sa spracovanie osobných údajov nesúhlasíte, máte právo kedykoľvek vziať súhlas späť a požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov – viď nižšie.

Spracovanie osobné údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje pre neho ale môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. poskytovateľ webového hostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708. Vzor spracovateľskej zmluvy k nahliadnutiu.
 2. prevádzkovateľ G Suite (Gmail pre firmy), spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 17/3191, IČO: 27604977.
 3. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Bežné prechádzanie stránok

Spracovanie osobných údajov pri bežnom prechádzaní stránok je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. poskytovateľ softvéru Google Analytics a Google Tag Manager, spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 17/3191, IČO: 27604977
 2. prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Zabezpečenie osobných údajov

Zbierané osobné údaje sú dobre zabezpečené. Administrátorské prístupy k osobným údajom sú zabezpečené silnými heslami (20 a viac znakov) a dvojfázovým overením. Spojenie s Webom je šifrované cez HTTPS certifikát.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Máte právo hocikedy požadovať prístup k vašim údajom – tzn., že vám na základe vašej žiadosti poskytneme informáciu o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, za akým účelom, z akého zdroja boli získané a po akú dobu budú spracovávané.

Máte právo hocikedy požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú tieto neúplné.

Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, alebo ktoré už nie je Správca oprávnený využívať z iných dôvodov (napr. ich vymazanie ukladá zákon atď.), ak spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a šírenia informácií.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa opiera o náš oprávnený záujem, v takom prípade budeme vaše údaje naďalej spracovávať len vtedy, ak bude preukázané, že pre takýto postup existujú závažné oprávnené dôvody.

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania vašich osobných údajov – tzn., že nás môžete požiadať, aby sme nevymazávali vaše údaje, u ktorých by sme tak boli povinní inak urobiť, a tiež nás môžete požiadať, aby sme s vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovali, kým sa nevyjasní, či sú spracovávané údaje presné, príp. či bola vaša námietka proti spracovaniu osobných údajov vznesená odôvodnene.

V niektorých prípadoch môže byť vaše právo obmedzené v súlade s výnimkou podľa čl. 85 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť

Svoje práva (vrátane práva na výmaz, alebo práva podať námietku) uplatňujte písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené tu).

Ak sa domnievate, že pri spracovávaní vašich osobných údajov došlo k porušeniu zákona, resp. európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (kontakt).

Účinnosť

Tieto zásady sú účinné od 24. 5. 2018.

Čo vybrať
Logo